Privacy

Sapphire invest respecteert en beveiligt uw persoonlijke levenssfeer.

Wij willen het vertrouwen waardig blijven dat u in ons stelt door onze internetsite te bezoeken en gebruik te maken van onze dienstverlening.

Wij willen ook dat u zich helemaal gemakkelijk voelt wanneer u in onze digitale wereld surft. Daarom willen we u op een transparante manier informeren over de voorzorgsmaatregelen die we nemen om de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt (of die wij verzamelen) te verwerken, bij het gebruik van onze internetsite.

Dit Privacybeleid heeft tot doel de volgende van kracht zijnde wetten na te leven:

- Tot en met 24 mei 2018, de wet van 8 december 1992 (de 'Privacywet') die de burgers wil beschermen tegen elk misbruik van hun persoonsgegevens.

- Vanaf 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG' of 'GDPR' in het Engels) 2016/679 van 27 april 2016, die van kracht wordt op 24 mei 2016. Deze Verordening treedt in werking op 25 mei 2018 en heeft tot doel de grondrechten en de fundamentele vrijheden van natuurlijke personen te beschermen en meer bepaald hun recht op bescherming van persoonsgegevens. - Elke andere wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens die van toepassing is op Sapphire invest